63
- هتلهای پردیس
نشريه نسيم خدمت
طرح های خدمتی
هتلهای پردیس

ـ در تهران از باغ پردیس به اتفاق خانواده بازدید کرده و شام را آنجا خوردیم. برای استفاده از تخفیف دوباره چه وقتی می توانیم دوباره استفاده کنیم؟

یارانه رستورانی به صورت ماهیانه و در هر ماه یک مرحله با تخفیف 60 % می باشد و در مراحل بعدی در طول همان ماه به صورت قیمت تمام شده محاسبه می گردد.

 

ـ در کدام استانها به هریک از پرسنل تا سقف 7نفر یارانه تعلق می گیرد؟

در کلیه استانهای سراسر کشور، یارانه رستورانی به تعداد افراد تحت تکفل کارکنان به علاوه دو نفر میهمان تعلق میگیرد و در استان تهران تا راه اندازی کامل سیستم کارت هوشمند یارانه رستورانی تا سقف 7 نفر می باشد.